U rujnu 2015.g mijenjani su sljedeći zakoni

             1.  Obiteljski zakon

             2.  Zakon o energiji

             3.  Zakon o humanitarnoj pomoći

             4.  Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja

             5.  Zakon o kreditnim institucijama

             6.  Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

             7.  Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

             8.  Zakon o poticanju ulaganja

             9.  Zakon o potrošačkom kreditiranju

           10.  Zakon o poticanju investicija i unapređenja investicijskog okruženja

           11.  Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima

           12.  Zakon o stečaju potrošača

           13.  Zakon o trošarinama

           14.  Zakon o tržištu električne energije

           15.  Zakon o tržištu toplinske energije

           16.  Zakon o Umirovljeničkom fondu

U kolovozu 2015.g mijenjani su sljedeći zakoni

             1.  Zakon o faktoringu

             2.  Zakon o mirovinskom osiguranju

             3.  Zakon o obveznim mirovinskim fondovima

             4.  Zakon o pravu na pristup informacijama

             5.  Zakon o sportu

             6.  Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

U srpnju 2015g mijenjani su sljedeći zakoni

              1.  Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji

              2.  Zakon o doplatku za djecu

              3.  Zakon o Državnom sudbenom vijeću

              4.  Zakon o državnom odvjetništvu

              5.  Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

              6.  Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj

              7.  Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

              8.  Zakon o obrani

              9.  Zakon o obveznim odnosima

            10.  Zakon o osiguranju depozita

            11.  Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca

            12.  Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

            13.  Zakon o poštanskim uslugama

            14.  Zakon o potrošačkom kreditiranju

            15.  Zakon o Pravosudnoj akademiji

            16.  Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina

            17.  Zakon o prostornom utvrđenju i gradnji

            18.  Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana

            19.  Zakon o računovodstvu

            20.  Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

            21.  Zakon o reviziji

            22.  Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

            23.  Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

            24.  Zakon o sudjelova­nju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim ak­tiv­nostima u inozemstvu

            25.  Zakon o sudovima

            26.  Zakon o sustavu civilne zaštite

            27.  Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

            28.  Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

            29.  Zakon o Zakladi »Hrvatska za djecu«

            30.  Zakon o zaštiti i spašava­nju

            31.  Zakon o zaštiti okoliša

            32.  Zakon o zračnim lukama 

U lipnju 2015g mijenjani su sljedeći zakoni

              1.  Zakon o azilu

              2.  Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

              3.  Zakon o osobnoj iskaznici

              4.  Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu

              5.  Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku

              6.  Zakon o sigurnosti prometa na cestama

              7.  Stečajni zakon

              8.  Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

              9.  Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora

U svibnju 2015g mijenjani su sljedeći zakoni

              1.  Kazneni zakon

              2.  Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori

              3.  Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta

              4.  Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona

              5.  Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

              6.  Zakon o sprječavanju sukoba interesa

              7.  Zakon o sudovima za mladež

              8.  Zakon o zaštiti novčarskih institucija

                  

U travnju 2015g mijenjani su sljedeći zakoni

             1.  Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti

             2.  Zakon o poljoprivrednom zemljištu 

 

U ožujku 2015g mijenjani su sljedeći zakoni

             1.  Zakon o društveno poticanoj stanograd­nji

             2.  Opći porezni zakon

             3.  Pomorski zakonik

             4.  Zakon o državnom odvjetništvu

             5.  Zakon o hrani

             6.  Zakon o inspekcijama u poljoprivredi

             7.  Zakon o komunalnom gospodarstvu

             8.  Zakon o listi tjelesnih oštećenja

             9.  Zakon o mirovinskom osiguranju

           10.  Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja

           11.  Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina

           12.  Zakon o nasljeđivanju

           13.  Zakon o osiguranju

           14.  Zakon o pogrebničkoj djelatnosti

           15.  Zakon o policiji

           16.  Zakon o poljoprivredi

           17.  Zakon o posebnim uvjetima za stav­lja­nje brašna na tržište

           18.  Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

           19.  Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

           20.  Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima

           21.  Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda

           22.  Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu

           23.  Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata

           24.  Zakon o stočarstvu

           25.  Zakon o sudovima

           26.  Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža

           27.  Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama

           28.  Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda

           29.  Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

U veljači 2015g mijenjani su sljedeći zakoni

             1.  Zakon o kreditnim institucijama

             2.  Zakon o područjima posebne državne skrbi

             3.  Zakon o proračunu

             4.  Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

             5.  Zakon o sigurnost1 i interoperabilnosti željezničkog sustava

             6.  Zakon o tržištu kapitala

             7.  Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima 

U siječnju 2015g mijenjani su sljedeći zakoni

               1.  Zakon o državnim službenicima

               2.  Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

               3.  Zakon o potrošačkom kreditiranju

U prosincu 2014g mijenjani su sljedeći zakoni

             1.  Zakon o alernativnim investicijskim fondovima

             2.  Zakon o brdsko-planinskim područjima

             3.  Zakon o doprinosima

             4.  Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

             5.  Zakon o finaciranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

             6.  Zakon o igrama na sreću

             7.  Zakon o javno-privatnom partnerstvu

             8.  Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu

             9.  Zakon o kaznenom postupku

           10.  Zakon o komunalnom gospodarstvu

           12.  Zakon o listi tjelesnih oštećenja

           13.  Zakon o mirovinskom osiguranja

           14.  Zakon o morskom ribarstvu

           15.  Zakon o obveznim osiguranjima u prometu

           16.  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

           17.  Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost

           18.  Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

           19.  Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

           20.  Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

           21.  Zakon o policiji

           22.  Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima

           23.  Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

           24.  Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća 

           25.  Zakon o područjima posebne državne skrbi

           26.  Zakon o porezu na dodanu vrijednost

           27.  Zakon o Poreznoj upravi

           28.  Zakon o porezu na dobit

           29.  Zakon o porezu na dohodak

           30.  Zakon o porezu na promet nekretnina

           31.  Zakon o pružanju usluga u turizmu

           32.  Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana

           33.  Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama   

           34.  Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

           35.  Zakon o sanaciji javnih ustanova

           36.  Zakon o socijalnoj skrbi

           37.  Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje

           38.  Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

           39.  Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

           40.  Zakon o upravnim sporovima

           41.  Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža

           42.  Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

           43.  Zakon o zaštiti na radu

           44.  Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara  

U listopadu 2014.g mijenjani su sljedeći zakoni

             1.  Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

             2.  Zakon o energetskoj učinkovitosti           

             3.  Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

             4.  Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske

             5.  Zakon o Gradu Zagrebu

             6.  Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

             7.  Zakon o područjima i sjedištima sudova

             8.  Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

             9.  Zakon o Vladi Republike Hrvatske

           10.  Zakon o zaštiti na radu

U rujnu 2014.g mijenjani su sljedeći zakoni

             1.  Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

             2.  Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

 

U kolovozu 2014.g mijenjani su sljedeći zakoni

            1.  Zakon o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika

            2.  Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

            3.  Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

            4.  Zakon o posebnim pravima predsjednika Re­pub­like Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

            5.  Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru

            6.  Zakon o tržištu toplinske energije

            7.  Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

U srpnju 2014.g mijenjani su sljedeći zakoni

            1.  Ovršni zakon

            2.  Zakon o cestama

            3.  Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi

            4.  Zakon o europskim radničkim vijećima

            5.  Zakon o faktoringu

            6.  Zakon o istospolnim zajednicama

            7.  Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja

            8.  Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje

            9.  Zakon o lijekovima

          10.  Zakon o osiguranju

          11.  Zakon o parničnom postupku

          12.  Zakon o policijskim poslovima i ovlastima

          13.  Zakon o porezu na dohodak

          14.  Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta

          15.  Zakon o pravima hrvatskih branite­lja iz Domovinskog rata i članova ­njihovih obite­lji

          16.  Zakon o privremenom uzdržavanju

          17.  Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta

          18.  Zakon o pružanju usluga u turizmu

          19.  Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja

          20.  Zakon o radu

          21.  Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata

          22.  Zakon o sigurnosti prometa na cestama

          23.  Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE)

          24.  Zakon o registru

          25.  Zakon o šumama

          26.  Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

          27.  Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

          28.  Zakon o zračnom prometu

          29.  Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola

 

U lipnju 2014.g mijenjani su sljedeći zakoni

             1. Obiteljski zakon

             2. Zakon o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga

             3. Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

             4. Zakon o elektroničkim komunikacijama

             5. Zakon o hidrografskoj djelatnosti

             6. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade

             7. Zakon o mjeriteljstvu

             8. Zakon o područjima posebne državne skrbi

             9. Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju

           10. Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

           11. Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga

           12. Zakon o saniranju posljedica katastrofe na podučju Vukovarsko-srijemske županije

           13. Zakon o udrugama

           14. Zakon o upravnim pristojbama

           15. Zakon o zadrugama

           16. Zakon o zaštiti na radu

           17. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

U travnju 2014. g mijenjani su sljedeći zakoni

            1.  Zakon o državnim potporama

            2.  Zakon o genetski modificiranim organizmima

            3.  Zakon o predmetima opće uporabe

            4.  Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane

            5.  Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje

            6.  Zakon o provedbi Uredbe (E br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda

            7.  Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava

            8.  Zakon o zaštiti zraka

U ožujku 2014. g mijenjani su sljedeći zakoni

            1.  Zakon o boravišnoj pristojbi

            2.  Zakon o doprinosima

            3.  Zakon o elektroničkom potpisu

            4.  Zakon o elektroničkoj trgovini

            5.  Zakon o građevnim proizvodima

            6.  Zakon o igrama na sreću

            7.  Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu

            8.  Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom

            9.  Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja

          10.  Zakon o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika

          11.  Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

          12.  Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

          13.  Zakon o pružanju usluga u turizmu

          14.  Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 689/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

          15.  Zakon o savjetima mladih

          16.  Zakon o trgovini

          17.  Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

          18.  Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

          19.  Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža

          20.  Zakon o zaštiti potrošača

 

U veljači 2014. g mijenjani su sljedeći zakoni

            1.  Zakon o biogorivima za prijevoz

            2.  Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

            3.  Zakon o Državnom inspektoratu

            4.  Zakon o duhanu

            5.  Zakon o energiji

            6.  Zakon o fiskalnoj odgovornost

            7.  Zakon o gnojivima i pobo­ljšivačima tla

            8.  Zakon o hrani

            9.  Zakon o informiranju potrošača o hrani

          10.  Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta

          11.  Zakon o inspekcijama u gospodarstvu

          12.  Zakon o Inspektoratu rada

          13.  Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

          14.  Zakon o javnoj nabavi

          15.  Zakon o kazalištima

          16.  Zakon o lovstvu

          17.  Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje

          18.  Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima

          19.  Zakon o morskom ribarstvu

          20.  Zakon o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika

          21.  Zakon o obveznim mirovinskim fondovima

          22.  Zakon o održivoj uporabi pesticida

          23.  Zakon o općoj sigurnosti proizvoda

          24.  Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

          25.  Zakon o posebnim uvjetima za stav­lja­nje brašna na tržište

          26.  Zakon o posredovanju u prometu nekretnina

          27.  Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda

          28.  Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja

          29.  Zakon o rudarstvu

          30.  Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

          31.  Zakon o slatkovodnom ribarstvu

          32.  Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

          33.  Zakon o sredstvima za zaštitu bilja

          34.  Zakon o stočarstvu

          35.  Zakon o strateškim robnim zalihama

          36.  Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu

          37.  Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

          38.  Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata

          39.  Zakon o tržištu plina

          40.  Zakon o tržištu toplinske energij

          41.  Zakon o turističkoj inspekciji

          42.  Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

          43.  Zakon o vinu

          44.  Zakon o vodama

          45.  Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda

          46.  Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih

                 proizvoda

          47.  Zakon o zdravstvenoj zaštiti

          48.  Zakon o žičarama za prijevoz osoba

U siječnju 2014. g mijenjani su sljedeći zakoni

            1.  Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

U prosincu 2013. g mijenjani su sljedeći zakoni

            1.  Zakon o azilu

            2.  Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

            3.  Zakon o boravišnoj pristojbi

            4.  Zakon o brdsko-planinskim područjima

            5.  Zakon o cestama

            6.  Zakon o doprinosima

            7.  Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine

            8.  Zakon o državnom odvjetništvu

            9.  Zakon o gradnji

          10.  Zakon o građevinskoj inspekciji

          11.  Zakon o igrama na sreću

          12.  Zakon o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament

          13.  Zakon o izvršavanju kazne zatvora

          14.  Zakon o javnoj nabavi

          15.  Zakon o kaznenom postupku

          16.  Zakon o komunalnom gospodarstvu

          17.  Zakon o mirovinskom osiguranja

          18.  Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara

          19.  Zakon o obrtu

          20.  Zakon o porezu na dodanu vrijednos

          21.  Zakon o područjima posebne državne skrbi

          22.  Zakon o poljoprivredi

          23.  Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi

          24.  Zakon o Poreznoj upravi

          25.  Zakon o porezu na dobit

          26.  Zakon o porezu na dohodak

          27.  Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja

          28.  Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

          29.  Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

          30.  Zakon o poštanskim uslugama

          31.  Zakon o potrošačkom kreditiranju

          32.  Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

          33.  Zakon o pravima hrvatskih branite­lja iz Domovinskog rata i članova ­njihovih obite­lji

          34.  Prekršajni zakon

          35.  Zakon o prebivalištu

          36.  Zakon o prikup­lja­nju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osigura­nja

          37.  Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima

          38.  Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapo­š­lja­vanju osoba s invaliditetom

          39.  Zakon o preuzimanju dioničkih društava

          40.  Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

          41.  Zakon o prostornom utvrđenju i gradnji

          42.  Zakon o prostornom uređenju

          43.  Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o građanskoj inicijativi

          44.  Zakon o slobodnim zonama

          45.  Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

          46.  Zakon o socijalnoj skrbi

          47.  Zakon o sudovima za mladež

          48.  Zakon o registru

          49.  Zakon o šumama

          50.  Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

          51.  Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

          52.  Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

          53.  Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

          54.  Zakon o veterinarstvu

          55.  Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

          56.  Zakon o zaštiti od buke

          57.  Zakon o zaštiti okoliša

          58.  Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

          59.  Zakon o željeznici 

U studenom 2013. g mijenjani su sljedeći zakoni

          1.  Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

            2.  Zakon o državnim potporama

            3.  Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine

            4.  Zakon o leasingu

            5.  Zakon o mirovinskom osiguranju

            6.  Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

            7.  Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti

            8.  Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje

            9.  Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

          10.  Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

U listopadu 2013. g mijenjani su sljedeći zakoni

            1.  Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

            2.  Zakon o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju

            3.  Zakon o nasljeđivanju

            4.  Zakon o porezu na dohodak

            5.  Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

            6.  Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 u području nadležnosti, priznanja i izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s

                 roditeljskom skrbi

            7.  Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala

            8.  Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva

            9.  Zakon o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu

          10.  Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 u području nadležnosti, mjerodavnog prava, priznanja i izvršenja odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze      

                 uzdržavanja

          11.  Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja

          12.  Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br.

                 2006/2004

          13.  Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

          14.  Zakon o vanjskim poslovima

          15.  Zakon o zadrugama

          16.  Zakon o Zakladi »Hrvatska kuća – Croatia House«

          17.  Zakon o zaštiti životinja

          18.  Zakon o zračnom prometu 

U  rujnu 2013. g mijenjani su sljedeći zakoni

            1.  Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

            2.  Zakon o mirovinskom osiguranju

            3.  Zakon o kazalištima

            4.  Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da Uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvaatskoga sabora

            5.  Zakon o porezu na dohodak

            6.  Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

U kolovozu 2013.g mijenjani su sljedeći zakoni

            1.  Zakon o posebnom porezu na motorna vozila

            2.  Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

            3.  Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

 

U srpnju 2013.g mijenjani su sljedeći zakoni

            1.  Zakon o boravišnoj pristojbi

            2.  Zakon o elektroničkim medijima

            3.  Zakon o inspekcijama u poljoprivredi

            4.  Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

            5.  Zakon o javnoj nabavi

            6.  Zakona o komunalnom gospodarstvu

            7.  Zakon o nadzoru državne granice

            8.  Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom

            9.  Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu

          10.  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

          11.  Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

          12.  Zakon o održivom gospodarenju otpadom

          13.  Zakon o porezu na dodanu vrijednost

          14.  Zakon o posebnim uvjetima za stav­lja­nje brašna na tržište

          15.  Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

          16.  Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama

          17.  Zakon o preuzimanju dioničkih društava

          18.  Zakon o sportu

          19.  Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

          20.  Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske

          21.  Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

          22.  Zakon o željeznici

U lipnju 2013. g mijenjani su sljedeći zakoni

           1.  Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa

           2.  Opći porezni zakon

           3.  Zakon o carinskoj službi

           4.  Zakon o deviznom poslovanju

           5.  Zakon o državnim maticama

           6.  Zakon o državnim potporama

           7.  Zakon o državnom odvjetništvu

           8.  Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda

           9.  Zakon o elektroničkim komunikacijama

         10.  Zakon o građevnim proizvodima

         11.  Zakon o hrani

         12.  Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

         13.  Zakon o Hrvatskom registru brodova

         14.  Zakon o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

         15.  Zakon o kulturnim vijećima

         16.  Zakon o lijekovima

         17.  Zakon o medicinskim proizvodima

         18.  Zakon o medijima

         19.  Zakon o morskom ribarstvu

         20.  Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

         21.  Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom

         22.  Zakon o normizaciji

         23.  Zakon o obrani

         24.  Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

         25.  Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

         26.  Zakon o obveznim osiguranjima u prometu

         27.  Zakon o osigura­nju depozita

         28.  Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca

         29.  Zakon o osobnoj iskaznici

         30.  Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

         31.  Zakon o patentu

         32.  Zakon o porezu na dodanu vrijednost

         33.  Zakon o poreznom savjetništvu

         34.  Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića

         35.  Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

         36.  Zakon o posebnom porezu na kavu

         37.  Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja

         38.  Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

         39.  Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica

         40.  Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

         41.  Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

         42.  Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

         43.  Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom

         44.  Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizam

         45.  Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. godine o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS)

         46.  Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda

         47.  Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

         48.  Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja

         49.  Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge

         50.  Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu

         51.  Zakon o radu

         52.  Zakon o sigurnosti prometa na cestama

         53.  Zakon o sigurnost1 i interoperabilnosti željezničkog sustava

         54.  Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

         55.  Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

         56.  Zakon o sredstvima za zaštitu bilja

         57.  Zakon o strancima

         58.  Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu

         59.  Zakon o sudjelova­nju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i

               drugim ak­tiv­nostima u inozemstvu

         60. Zakon o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima

         61.  Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga

         62.  Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

         63.  Zakon o tajnosti podataka

         64.  Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava

         65.  Zakon o trgovačkim društvima

         66.  Zakon o trgovini

         67.  Zakon o tržištu toplinske energije

         68.  Zakon o tržištu kapitala

         69.  Zakon o trošarinama

         70.  Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

         71.  Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

         72.  Zakon o upravnim pristojbama

         73.  Zakon o vanjskim poslovima

         74.  Zakon o veterinarstvu

         75.  Zakon o vinu

         76.  Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda

         77.  Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja

         78.  Zakon o zaštiti okoliša

         79.  Zakon o zaštiti prirode

         80.  Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i    

               prehrambenih proizvoda

         81.  Zakon o zdravstvenoj zaštiti

         82.  Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

 

U svibnju 2013. g mijenjani su sljedeći zakoni

        1.  Carinski zakon

          2.  Pomorski zakonik

          3.  Zakon o akreditaciji

          4.  Zakon o cestama

          5.  Zakno o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

          6.  Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

          7.  Zakon o financijskim konglomeratima

          8.  Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci

          9.  Zakon o informiranju potrošača o hrani

        10.  Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu

        11.  Zakon o izvršavanju kazne zatvora

        12.  Zakon o kaznenom postupku

        13.  Zakon o kreditnim institucijama

        14.  Zakon o kritičnim infrastrukturama

        15.  Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

        16.  Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba

        17.  Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti

        18.  Zakon o osiguranju

        19.  Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

        20.  Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

        21.  Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost

        22.  Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

        23.  Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije

        24.  Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

        25.  Zakon o provedbi uredbi Europske unije u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva

        26.  Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju

        27.  Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta

        28.  Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa

        29.  Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta

        30.  Zakon o računovodstvu

        31.  Zakon o rudarstvu

        32.  Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

        33.  Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu

        34.  Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu

        35.  Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima

        36.  Zakon o vodama

        37.  Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

        38.  Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva

        39.  Zakon o zaštiti od buke

        40.  Zakon o zaštiti potrošača

        41.  Zakon o zemljišnjim knjigama

        42.  Zakon o zračnom prometu  

  

 

U travnju 2013. g mijenjani su sljedeći zakoni

           1.  Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku

           2.  Prekršajni zakon

           3.  Zakon o biocidnim pripravcima

           4.  Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

           5.  Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe

           6.  Zakon o kontaminantima

           7.  Zakon o minimalnoj plaći

           8.  Zakon o obnovi

           9.  Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

         10.  Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo

         11.  Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe

         12.  Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

         13.  Zakon o područjima županija, gradova i oopćina u Republici Hrvatskoj

         14.  Zakon o područjima posebne državne skrbi

         15.  Zakon o poljoprivrednom zemljištu

         16.  Zakon o predmetima opće uporabe

         17.  Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima

         18.  Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima

         19.  Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća

         20.  Zakon o provedbi Uredbe (E br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća

         21.  Zakon o sprječavanju sukoba interesa

         22.  Zakon o statusu prognanika i izbjeglica

         23.  Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

         24.  Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja

         25.  Zakon o prestanku važenja Zakona o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate

U ožujku 2013. g mijenjani su sljedeći zakoni

            1.  Zakon o dadiljama

            2.  Zakon o državnim službenicima

            3.  Zakon o Državnom sudbenom vijeću

            4.  Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

            5.  Zakon o genetski modificiranim organizmima

            6.  Zakon o igrama na sreću

            7.  Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora

            8.  Zakon o područjima županija, gradova i oopćina u Republici Hrvatskoj

            9.  Zakonom uređuje poticanje investicija i poticanje unapređenja investicijskog okruženja u Republici Hrvatskoj

          10.  Zakon o pravima hrvatskih branite­lja iz Domovinskog rata i članova ­njihovih obite­lji

          11.  Zakon o sudovima

          12.  Zakon o trošarinama

          13.  Zakon o tržištu plina

          14.  Zakon o zaštiti životinja 

U veljači 2013. g mijenjani su sljedeći zakoni

             1.  Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji

             2.  Zakon o alernativnim investicijskim fondovima

             3.  Zakon o cestama

             4.  Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

             5.  Zakon o građevnim proizvodima

             6.  Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak

             7.  Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

             8.  Zakon o investicijskim fondovima

             9.  Zakon o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament

           10.  Zakon o kemikalijama

           11.  Zakon o lokalnoj i područnoj (re­gionalnoj) samoupravi

           12.  Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom

           13.  Obiteljski zakon

           14.  Ovršni zakon

           15.  Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

           16.  Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

           17.  Zakon o parničnom postupku

           18.  Zakon o posebnim pravima predsjednika Re­pub­like Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

           19.  Zakon o posebnom porezu na motorna vozila

           20.  Zakon o postupku primopredaje vlasti

           21.  Zakon o pravima hrvatskih branite­lja iz Domovinskog rata i članova ­njihovih obite­lji

           22.  Zakon o pravu na pristup informacijama

           23.  Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija

           24.  Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija)

           25.  Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane

           26.  Zakon o trošarinama

           27.  Zakon o tržištu električne energije

           28.  Zakon o volonterstvu

U siječnju 2013. g mijenjani su sljedeći zakoni

             1.  Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

             2.  Zakon o službenoj statistici

             3.  Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje

             4.  Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

             5.  Zakon o društveno poticanoj stanograd­nji

             6.  Zakon o Državnom sudbenom vijeću

             7.  Zakon o posredovanju u prometu nekretnina

U prosincu 2012.g mijenjani su sljedeći zakoni

          1.  Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

             2.  Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje

             3.  Zakon o elektroničkim komunikacijama

             4.  Stečajni zakon

             5.  Zakon o sanaciji javnih ustanova

             6.  Opći porezni zakon

             7.  Zakon o platnom prometu

             8.  Zakon o porezu na dodanu vrijednost

             9.  Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

           10.  Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

           11.  Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

           12.  Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja

           13.  Kazneni zakon

           14.  Zakon o biogorivima za prijevoz

           15.  Zakon o doplatnim markama u poštanskom prometu

           16.  Zakon o doprinosima

           17.  Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

           18.  Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

           19.  Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

           20.  Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

           21.  Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

           22.  Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu

           23.  Zakon o kaznenom postupku

           24.  Zakon o komunalnom gospodarstvu

           25.  Zakon o koncesijama

           26.  Zakon o lokalnim izborima

           27.  Zakon o lokalnoj i područnoj (re­gionalnoj) samoupravi

           28.  Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

           29.  Zakona o obilježavanju i održavanju groblja i grobova poginulih i umrlih interniraca, pripadnika stranih oružanih sila, političkih i ratnih zarobljenika na području Republike Hrvatske u I. i II. svjetskom ratu

           30.  Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela

           31.  Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

           32.  Zakon o popisima birača

           33.  Zakon o porezu na dohodak

           34.  Zakon o poštanskim uslugama

           35.  Zakon o pravima hrvatskih branite­lja iz Domovinskog rata i članova ­njihovih obite­lji

           36.  Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji

           37.  Zakon o prebivalištu i boravištu građana

           38.  Zakon o prebivalištu

           39.  Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja

           40.  Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica

           41.  Zakon o probaciji

           42.  Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata

           43.  Zakon o registru birača

           44.  Zakon o reviziji

           45.  Zakon o sudovima za mladež

           46.  Zakon o trošarinama

           47.  Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata

           48.  Zakon o upravnim sporovima

           49.  Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama

           50.  Zakon o uzimanju i presađivanju dijelova ljud­skog tijela u svrhu liječenja

           51.  Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

           52.  Zakon o zaštiti na radu

           53.  Zakon o zdravstvenoj zaštiti

           54.  Zakon o prestanku važenja Zakona o posebnom porezu na luksuzne proizvode

 

U studenom 2012.g mijenjani su sljedeći zakoni

            1.  Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

            2.  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

            3.  Zakon o sprečavanju sukoba interesa

            4.  Zakon o policiji

U listopadu 2012.g mijenjani su sljedeći zakoni

           1.  Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

           2.  Zakon o preuzimanju dioničkih društava

           3.  Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

           4.  Zakon o kreditnim institucijama

           5.  Ovršni zakon

           6.  Zakon o javnobilježničkim pristojbama

           7.  Zakon o Poreznoj upravi

           8.  Zakon o potrošačkom kreditiranju

           9.  Zakonom uređuje poticanje investicija i poticanje unapređenja investicijskog okruženja

         10.  Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

         11.  Zakon o sudskim pristojbama 

         12.  Zakon o suzbijanju diskriminacije

         13.  Zakon o trgovačkim društvima

         14.  Zakon o trošarinama

         15.  Zakon o prestanku važenja Zakona o javnim ovršiteljima

         16.  Zakon o prestanku važenja Zakona o javnoovršiteljskim pristojbama

         17.  Zakon o doplatku za djecu

         18.  Zakon o osobnom imenu

         19.  Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju

         20.  Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba

         21.  Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

         22.  Zakon o energiji

         23.  Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti

         24.  Zakon o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija

         25.  Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

         26.  Zakon o poticanju zapošljavanja

         27.  Zakon o djelatnosti socijalnog rada

         28.  Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

         29.  Zakon o poljoprivredi

U rujnu 2012.g mijenjani su sljedeći zakoni

           1.  Zakon o zaštiti osobnih podataka

U srpnju 2012.g mijenjani su sljedeći zakoni

           1.  Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji

           2.  Zakon o mirovinskom osiguranju

           3.  Zakon o pučkom pravobranitelju

           4.  Zakon o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama

           5.  Zakon o javno-privatnom partnerstvu

           6.  Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

           7.  Zakon o javnom okupljanju

           8.  Opći porezni zakon

           9.  Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

         10.  Zakon o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom

         11.  Zakon o zaštiti potrošača

         12.  Zakon o udomiteljstvu

         13.  Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

         14.  Ovršni zakon

         15.  Zakon o društveno poticanoj stanograd­nji

         16.  Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji

         17.  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

         18.  Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

         19.  Zakon o sigurnosnim provjerama

         20.  Zakon o sportskoj inspekciji

         21.  Zakon o sportu

         22.  Zakon o tajnosti podataka

U lipnju 2012.g mijenjani su sljedeći zakoni

           1.  Zakon o šumama

           2.  Zakon o javnim ovršiteljima

           3.  Zakon o upravljanju državnom imovinom

           4.  Ovršni zakon

           5.  Zakon o zdravstvenoj zaštiti

 

U svibnju 2012.g mijenjani su sljedeći zakoni

           1.  Zakon o grobljima

           2.  Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

           3.  Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

           4.  Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi

           5.  Zakon o prostornom utvrđenju i gradnji

           6.  Zakon o o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa

           7.  Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

           8.  Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost

           9.  Zakon o potica­nju razvoja malog gospodarstva

         10.  Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

         11.  Zakon o prostornom uređenju i gradnji

         12.  Zakon o poticanju zapošljavanja

         13.  Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o.

         14.  Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

         15.  Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

         16.  Zakon o financijskom osiguranju

         17.  Zakon o službenoj statistici

         18.  Zakon o oružju

         19.  Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka

         20.  Zakon o tržištu električne energije

 

U travnju 2012.g mijenjani su sljedeći zakoni

           1.  Zakon o državnim službenicima

 

U ožujku 2012.g mijenjani su sljedeći zakoni

          1.  Zakon o socijalnoj skrbi

          2.  Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima

          3.  Zakon o carinskoj službi

          4.  Zakon o državnim službenicima

          5.  Zakon o izvlaštenju

          6.  Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

U veljači 2012.g mijenjani su sljedeći zakoni

          1.  Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

          2.  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

          3.  Zakonu o prosvjetnoj inspekciji

          4.  Zakon o doprinosima

          5.  Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

          6.  Zakon o porezu na dodanu vrijednost

          7.  Zakon o porezu na dohodak

          8.  Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

          9.  Zakon o porezu na dobit

        10.  Stečajni zakon

        11.  Zakon o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija

        12.  Zakon o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske

        13.  Zakon o finaciranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

        14.  Zakon o Poreznoj upravi

        15.  Zakon o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom

        16.  Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

        17.  Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

        18.  Zakon o šumama

        19.  Zakon o Financijskoj policiji

        20.  Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

U siječnju 2012.g mijenjani su sljedeći zakoni

         1.  Ovršni zakon

         2.  Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

         3.  Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

         4.  Zakon o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama

         5.  Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

         6.  Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru

         7.  Zakon o sprječavanju sukoba interesa

         8.  Zakon o zdravstvenoj zaštiti

U prosincu 2011.g mijenjani su sljedeći zakoni

         1.  Zakon o Vladi Republike Hrvatske

         2.  Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

         3.  Zakon o sustavu državne uprave

         4.  Zakon o trgovačkim društvima

         5.  Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

         6.  Zakon o državnim službenicima

         7.  Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

         8.  Ovršni zakon

         9.  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

       10.  Zakon o javnim ovršiteljima

       11.  Zakon o parničnom postupku

 

 

 

U studenom 2011.g mijenjani su sljedeći zakoni

         1.  Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

         2.  Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije

         3.  Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

         4.  Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

         5.  Zakon o djelatnosti socijalnog rada

         6.  Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti

         7.  Zakon o medicinskoj oplodnji

         8.  Zakon o krvi i krvnim pripravcima

         9.  Zakon o lijekovima

       10.  Zakon o medicinskim proizvodima

       11.  Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

       12.  Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje

       13.  Zakon o zaštiti biljnih sorti

       14.  Zakon o športu

       15.  Zakon o blagdanima, spomendanu i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

       16.  Zakon o Državnom sudbenom vijeću

       17.  Zakon o državnom odvjetništvu

       18.  Zakon o hrvatskom državljanstvu

       19.  Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

       20.  Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

       21.  Zakon o strancima

       22.  Zakon o sudovima

       23.  Zakon o umjetničkom obrazovanju

       24.  Zakon o vodama

       25.  Zakon o zaštiti osobnih podataka

       26.  Zakon o zaštiti zraka

       27.  Zakon o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama

       28.  Zakon o igralištima za golf

       29.  Ovršni zakon

       30.  Zakon o elektroničkoj trgovini

       31.  Zakon o javnoovršiteljskim pristojbama

       32.  Zakon o obveznim odnosima

       33.  Zakon o primjeni Statuta Međunarodnoga kaznenog suda i progona za kaznena djela protiv međunarodnoga ratnog i humanitarnog prava

       35.  Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza

       36.  Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora

       37.  Kazneni zakon

       38.  Zakon o pučkom pravobranitelju

       40.  Zakon o sudskim pristojbama

       41.  Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

       42.  Zakon o nadzoru državne granice

 

      

 

 

 

U listopadu 2011.g mijenjani su sljedeći zakoni

        1.  Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju

        2.  Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

        3.  Zakon o kaznenom postupku

        4.  Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje

        5.  Zakon o mirovinskom osiguranju

        6.  Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

        7.  Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

        8.  Zakon o porezu na dohodak

        9.  Zakon o trgovini

      10.  Zakon o tržištu plina

      11.  Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja

   

U kolovozu 2011.g mijenjani su sljedeći zakoni

         1.  Zakon o javnoj nabavi

         2.  Zakon o procjeni učinaka propisa

         3.  Zakon o udomiteljstvu

         4.  Zakon o Zakladi »Kultura nova« 

         5.  Zakon o audiovizualnim djelatnostima

         6.  Zakon o kreditnim unijama

         7.  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

         8.  Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

         9.  Zakon o prikup­lja­nju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osigura­nja

       10.  Zakon o sudskom registru

       11.  Zakon o Umirovljeničkom fondu

       12.  Zakon o elektroničkim komunikacijama

       13.  Zakon o prostornom utvrđenju i gradnji

       14.  Zakon o komunalnom gospodarstvu

       15.  Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

       16.  Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

       17.  Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

 

U srpnju 2011.g mijenjani su sljedeći zakoni

         1.  Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

         2.  Zakon o blagdanima, spomendanu i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

         3.  Zakon o Državnom uredu za reviziju

         4.  Zakon o izvozu robe s dvojnom namjenom

         5.  Zakon o kaznenom postupku

         6.  Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom

         7.  Zakon o osniva­nju Sveučilišta u Dubrovniku

         8.  Zakon o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

         9.  Zakon o sigurnosti prometa na cestama

       10.  Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina

       11.  Zakon o uslugama

       12.  Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

       13.  Zakon o cestama

       14.  Zakon o elektroničkim medijima

       15.  Zakon o komunalnom gospodarstvu

       16.  Zakon o medijima

       17.  Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic

       18.  Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

       19.  Zakon o područjima i sjedištima sudova

       20.  Zakon o pravu na pristup informacijama

       21.  Zakon o sudovima za mladež

       22.  Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga

       23.  Zakon o zdravstvenoj zaštiti

       24.  Zakon o zračnom prometu

       25.  Zakon o javnom okupljanju

        

 

U lipnju 2011.g mijenjani su sljedeći zakoni

        1.  Obiteljski zakon

        2.  Pomorski zakonik

        3.  Zakon o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga

        4.  Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

        5.  Zakon o mirovinskom osiguranju

        6.  Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti

        7.  Zakon o poljoprivrednom zemljištu

        8.  Zakon o poštanskim uslugama

        9.  Zakon o poticanju ulaganja

      10.  Zakon o prosvjetnoj inspekciji

      11.  Zakon o radu

      12.  Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu

      13.  Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

      14.  Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu

      15.  Zakon o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja

      16.  Zakon o vodama

      17.  Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti

      18.  Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

      19.  Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

      20.  Zakon o žičarama za prijevoz osoba 

U svibnju 2011.g mijenjani su sljedeći zakoni

        1.  Zakon o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava

        2.  Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

        3.  Zakon o javno-privatnom partnerstvu

        4.  Zakon o prostornom uređenju i gradnji

        5.  Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

        6.  Zakon o hrani

        7.  Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

        8.  Zakon o biljnom zdravstvu

        9.  Zakon o vinu

      10.  Zakon o veterinarstvu

      11.  Zakon o morskom ribarstvu

      12.  Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta

      13.  Zakon o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske

      14.  Zakon o Financijskoj policiji

      15.  Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije

      16.  Zakon o socijalnoj skrbi

      17.  Zakon o sestrinstvu

      18.  Zakon o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

      19.  Zakon o Državnom sudbenom vijeću

      20.  Zakon o državnom odvjetništvu

      21.  Kazneni zakon

      22.  Zakon o područjima posebne državne skrbi

      23.  Zakon o zaštiti prirode

      24.  Zakon o parničnom postupku

 

 

U travnju 2011.g mijenjani su sljedeći zakoni

        1.  Zakon o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom

        2.  Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela

        3.  Zakon o izvlaštenju

        4.  Zakon o obnovi

        5.  Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

        6.  Zakon o priznava­nju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

        7.  Zakon o carinskoj službi

        8.  Zakon o državnim službenicima

        9.  Zakon o Državnom inspektoratu

       10.  Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

       11.  Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru

       12.  Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva

       13.  Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva

       14.  Zakon o patentu

       15.  Zakon o industrijskom dizajnu

       16.  Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji

       17.  Zakon o državnim potporama

       18.  Zakon o kemikalijama

       19.  Zakon o komunalnom gospodarstvu

       20.  Zakon o oznakama zem­ljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

       21.  Zakon o rudarstvu

       22.  Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda

       23.  Zakon o žigu

       24.  Zakona o izvršavanju kazne zatvora

U ožujku 2011.g mijenjani su sljedeći zakoni

         1. Zakon o sprječavanju sukoba interesa

         2. Zakon o sudovima

         3. Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela

         4. Zakon o biogorivima za prijevoz

         5. Zakon o državnim službenicima

         6.  Zakon o policiji

         7.  Zakon o posebnom porezu na kavu

         8.  Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata

         9.  Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru

       10.  Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita

       11.  Zakon o zadrugama

       12.  Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku

       13.  Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

       14.  Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

 

U veljači 2011.g mijenjani su sljedeći zakoni

        1. Zakon o mirenju

        2. Opći porezni zakon

        3. Zakon o doprinosima

        4. Zakon o izvršavanju kazne zatvora

        5. Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja

        6. Zakon o odvjetništvu

        7. Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

        8. Zakon o zaštiti svjedoka

        9. Zakon o tržištu nafte i naftnih derivate

      10. Zakon o porezu na promet nekretnina

      11. Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

      12. Zakon o zdravstvenoj zaštiti

      13. Zakon o vinu

      14. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

      15. Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

      16. Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske

      17. Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

      18. Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

      19.  Zakon o zračnim lukama

 

 

U prosincu 2010.g mijenjani su sljedeći zakoni

       1.  Zakon o biogorivima za prijevoz

       2.  Zakon o deviznom poslovanju

       3.  Zakon o državnom odvjetništvu

       4.  Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda

       5.  Zakon o eksplozivnim tvarima

       6.  Zakon o elektroničkom novcu

       7.  Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu

       8.  Zakon o fiskalnoj odgovornosti

       9.  Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji

     10.  Zakon o javnim ovršiteljima

     11.  Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine

     12.  Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

     13.  Zakon o područjima i sjedištima sudova

     14.  Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem

     15.  Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 689/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

     16.  Zakon o upravljanju državnom imovinom

     17.  Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu

     18.  Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu

     19.  Zakon o općoj sigurnosti proizvoda

     20.  Zakon o područjima županija, gradova i oopćina u Republici Hrvatskoj

     21.  Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

     22.  Zakon o pravima hrvatskih branite­lja iz Domovinskog rata i članova ­njihovih obite­lji

     23.  Zakon o pravu na pristup informacijama

     24.  Zakon o primaljstvu

     25.  Zakon o privatnoj zaštiti

     26.  Zakon o pučkim otvorenim učilištima

     27.  Ovršni zakon

     28.  Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

     29.  Zakon o ustrojstvu I djelokrugu središnjih tijela državne uprave

     30.  Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu

     31.  Zakon o Vladi Republike Hrvatske

     32.  Zakon o Zakladi »Hrvatska za djecu«

     33.  Zakon o zdravstvenoj zaštiti

U studenom 2010.g mijenjani su sljedeći zakoni

       1.  Zakon o socijalnoj skrbi

       2.  Zakno o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

       3.  Zakon o energiji

       4.  Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori  

       5.  Zakon o humanitarnoj pomoći

       6.  Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo

       7.  Zakon o Poreznoj upravi

       8.  Zakon o mirovinskom osiguranju

       9.  Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

     10.  Zakon o patentu

     11.  Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja

     12.  Zakon o Pravosudnoj akademiji

     13.  Zakon o radnom vremenu obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

     14.  Zakon o športu

     15.  Zakon o šumama

     16.  Zakon o zaštiti i spašava­nju

     17.  Zakon o zemljišnim knjigama

 

U listopadu 2010.g mijenjani su sljedeći zakoni

     1.  Stečajni zakon

     2.  Zakon o Državnom sudbenom vijeću

     3.  Zakon o državnom odvjetništvu

     4.  Zakon o mirovinskom osiguranju

     5.  Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

     6.  Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

     7.  Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

     8.  Zakon o radu

     9.  Zakon o sudovima

   10.  Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske 

 

 

U rujnu 2010. g mijenjani su sljedeći zakoni

  1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj I srednjoj školi
  2. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

 

 

U kolovozu 2010.g mijenjani su sljedeći zakoni

     1.  Zakon o izvršavanju Državnog proračuna za 2010. godinu

 

U srpnju 2010. g mijenjani su sljedeći zakoni

     1. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

     2. Zakon o igralištima za golf

     3. Zakon o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament

     4. Zakon o mjenici

     5. Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

     6. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

     7. Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine

     8. Zakon o primopredaji vlasti

     9. Zakon o potpori za očuvanje radnih mjesta

   10. Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

   11. Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

   12. Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru

   13. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

   14. Zakon o privatizaciji

   15. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

   16. Zakon o pružanju usluga u turizmu

   17. Zakon o sanitarnoj inspekciji

   18. Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja

   19. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

   20. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

   21. Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije

   22. Zakon o sudskom registru

   23. Zakon o sudjelova­nju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim ak­tiv­nostima u inozemstvu

   24. Zakon o zaštiti od požara

   25. Zakon o sprječava­nju sukoba interesa u obnaša­nju javnih dužnosti

   26. Zakon o poljoprivrednom zemljištu

   27. Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

   28. Zakon o azilu

   29. Ustav Republike Hrvatske

  

 

U lipnju 2010. g mijenjani su slijedeći zakoni

     1.    Ustav Republike Hrvatske

     2.    Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

     3.    Zakon o Hrvatskom Crvenom križu

     4.   Zakon o javnim cestama

     5.    Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

     6.    Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

     7.    Zakon o upravnim pristojbama

     8.    Zakon o zdravstvenoj zaštiti

     9.   Zakon o porezu na dobit

   10.   Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

   11.   Zakon o šumama

   12.   Zakon o porezu na dohodak

 

U svibnju 2010. g mijenjani su slijedeći zakoni

      1.  Carinski zakon

      2.  Zakon o biocidnim pripravcima

      3.  Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

      4.  Zakon o morskom ribarstvu

      5.   Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke

      6.   Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke

      7.   Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima

      8.   Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji

U travnju 2010. g mijenjani su slijedeći zakoni

   

1.       Zakon o predmetima opće uporabe

2.       Zakon o obrtu

3.       Zakon o mirovinskom osiguranju

4.      Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

5.      Zakon o sigurnosti prometa na cestama

6.      Zakon o područjima županija, gradova i oopćina u Republici Hrvatskoj

U ožujku 2010. g mijenjani su slijedeći zakoni

7.      Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

8.      Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti

9.      Zakon o poticanju prodaje stanova

10. Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

11. Zakon o privatnoj zaštiti

U veljači 2010. g mijenjani su slijedeći zakoni 

  

1.        Zakon o agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

2.        Zakon o obrazovanju odraslih

3.        Zakon o strukovnom obrazovanju

4.        Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

5.        Zakon o upravnim pristojbama

6.        Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje

7.        Zakon o poljoprivrednom zemljištu

8.        Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak

9.        Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom

10.   Zakon o upravnim sporovima

11.   Zakon o prestanku važenja Zakona o privatizaciji Hrvatske elektroprivrede d.d.

12.   Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

13.   Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

14.   Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

 

U  siječnju  2010. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji

U  prosincu  2009. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o elektroničkim medijima

2.      Zakon o zdravstvenoj zaštiti

3.      Zakon o Pravosudnoj akademiji

4.      Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena dijela i prekršaje

5.      Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

6.      Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu

7.      Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

8.      Zakon o probaciji

9.      Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu

10. Zakon o vodama

11. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

12. Zakon o Državnom sudbenom vijeću

13. Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

14. Zakon o državnom odvjetništvu

15. Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje

16. Zakon o javnim cestama

17. Zakon o kreditnim institucijama

18. Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

19. Zakon o obrani

20. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

21. Zakon o osiguranju depozita

22. Zakon o sudovima

23. Zakon o radu

24. Zakon o evidencijama u oblasti rada

25. Zakon o poljoprivredi

26. Zakon o nagradi Ivan Filipović

27. Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga

28. Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu

29. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

 

 U  studenom  2009. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o deviznom poslovanju

2.      Zakon o genetski modificiranim organizmima

3.      Zakon o medicinskoj oplodnji

4.      Zakon o platnom prometu

5.      Zakon o trgovačkim društvima

6.      Zakon o zaštiti potrošača

7.      Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji

8.      Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova

9.      Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji

10. Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu

 

U  listopadu  2009. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o javnim cestama

2.      Zakon o osnovici plaće u javnim službama

3.      Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

4.      Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

5.      Zakon o kombiniranom prometu

6.      Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

7.      Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke

8.      Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

9.      Zakon o stomatološkoj djelatnosti

10. Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga Sabora

11. Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka

 

 U  rujnu  2009. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

 

  U  kolovozu  2009. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o porezu na dodanu vrijednost

2.      Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

3.      Zakon o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama

4.      Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke

5.      Zakon o potpori za očuvanje radnih mjesta

6.      Zakon o doprinosima

7.      Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

8.      Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

9.      Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu

  U  srpnju  2009. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o carinskoj službi

2.      Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

3.      Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu

4.      Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru

5.      Zakon o trošarinama

6.      Zakon o igrama na sreću

7.      Zakon o otpadu

8.      Zakon o deviznom poslovanju

9.      Zakon o poštanskim uslugama

10. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

11. Zakon o medicinskoj oplodnji

12. Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište

13. Zakon o izvršavanju kazne zatvora

14. Zakon o poljoprivredi

15. Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece

16. Zakon o tržištu plina

17. Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

18. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

19. Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

20. Zakon o zaštiti potrošača

21. Zakon o porezu na dodanu vrijednost

22. Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

23. Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom državnom saboru

24. Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

25. Zakon o kaznenom postupku

26. Zakon o državnom odvjetništvu

27. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu  središnjih tijela državne uprave

28. Zakon o komunalnom gospodarstvu

29. Zakon o mirenju

30. Zakon o Vladi Republike Hrvatske

31. Zakon o osiguranju

32. Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje

33. Zakon o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

34. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima

35. Zakon o policiji

36. Zakon o djelatnostima u zdravstvu

   U  lipnju  2009. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o zračnom prometu

2.      Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja

3.      Zakon o knjižnicama

4.      Zakon o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga

5.      Zakon o akreditaciji

6.      Zakon o institucijama za elektronički novac

7.      Zakon o  tržištu kapitala

8.      Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu

9.      Zakon o kreditnim institucijama

10. Zakon o službenoj statistici

11. Zakon o predmetima opće uporabe

12. Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu

13. Zakon o potrošačkom kreditiranju

14. Zakon o žičarama za prijevoz osoba

15. Zakon o rudarstvu

16. Zakon o zaštiti na radu

17. Zakon o željeznici

18. Zakon o odvjetništvu

19. Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

20. Zakon o obveznim osiguranjima u prometu

21. Zakon o lovstvu

22. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana

23. Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku

24. Zakon o javnom bilježništvu

25. Zakon o  stavljanju izvan snage Zakona o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona i sukoba nadležnosti u izvršenju kaznenih sankcija

26. Zakon o biogorivima za prijevoz

27. Zakon o muzejima

28. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

29. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji

30. Zakon o boravišnoj pristojbi

  U  svibnju  2009. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

U  travnju  2009. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o odvjetništvu

2.      Zakon o općem upravnom postupku

3.      Carinski zakon

4.      Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009

5.      Zakon o kulturnim vijećima

6.      Zakon o nedopuštenom oglašavanju

7.      Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

8.      Zakon o lijekovima

9.      Zakon o uzimanju i presađivanju dijelova  ljudskog tijela u svrhu liječenja

10. Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

11. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

12. Zakon o nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske

  U  ožujku  2009. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o osnovici plaće u javnim službama

2.      Zakon o društveno poticanoj stanogradnji

3.      Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

4.      Zakon o gradu Zagrebu

5.      Zakon o javnim cestama

6.      Zakon o komunalnom gospodarstvu

7.      Zakon o obnovi

8.       Zakon o obnovi i razvoju grada Vukovara

9.      Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

10. Zakon o obveznim osiguranjima u prometu

11. Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

12. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

13. Zakon o posebnom porezu na duhanske proizvode

14. Zakon o elektroničkoj trgovini

15. Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

16. Zakon o strancima

17. Zakon o vatrogastvu

18. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

19. Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora

20. Zakon o zaštiti i spašavanju

21. Zakon o zaštiti od požara

22. Zakon o tehničkoj kulturi

23. Zakon  o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

24. Zakon o preuzimanju dioničkih društava

25. Zakon o prostornom uređenju i gradnji

26. Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave

27. Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti

28. Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

29. Zakon o industrijskom dizajnu

30. Zakon o poljoprivredi

31. Zakon o strukovnom obrazovanju

32. Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva

33. Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda

34. Zakon o općoj sigurnosti proizvoda

35. Zakon o zaštiti od buke

36. Zakon o patentu

37. Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

38. Zakon o žigu

   U  veljači  2009. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o kreditnim unijama

2.      Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo

3.      Zakon o privatnim detektivima

4.      Zakon o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode

5.      Zakon o zaštiti osoba i imovine

6.      Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski  Sabor

  U  siječnju  2009. g mijenjani su slijedeći zakoni:

          Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

  U  prosincu  2008. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Pomorski zakonik

2.      Zakon o deviznom poslovanju

3.      Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

4.      Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

5.      Zakon o športu

6.      Zakon o državnom odvjetništvu

7.      Kazneni zakon

8.      Zakon o trgovačkim društvima

9.      Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

10. Zakon o javnim cestama

11. Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu

12. Zakon o energiji

13. Zakon o gradnji

14. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

15. Zakon o nadzoru državne granice

16. Zakon o porezu na dobit

17. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

18. Zakon o financijskim konglomeratima

19. Zakon o hrani

20. Zakon o posebnom porezu na duhanske proizvode

21. Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika u poslovima razminiranja

22. Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme

23. Zakon o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala

24. Zakon o kaznenom postupku

25. Zakon o reviziji

26. Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

27. Zakon o  tržištu kapitala

28. Zakon o tržištu električne energije

29. Zakon o tržištu plina

30. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

31. Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

32. Zakon o veterinarstvu

33. Zakon o zemljišnim knjigama

34. Zakon o oružju

35. Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

36. Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

37. Zakon o poljoprivrednom zemljištu

38. Zakon o igralištima za golf 

39. Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti 

40. Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu

41. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

42. Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu

43. Zakon o carinskoj tarifi

44. Zakon o  humanitarnom razminiranju

45. Zakono o boravišnoj pristojbi

46. Zakon o doprinosima

47. Opći porezni zakon

48. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji 

49.  Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja

50. Zakon o zaštiti prirode

  U  studenom  2008. g mijenjani su slijedeći zakoni:

 

1.      Zakon o šumama

2.      Zakon o javno-privatnom partnerstvu

3.      Zakon o  Zakladi »Hrvatska za djecu« 

  U  listopadu  2008. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o javnoj nabavi

2.      Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa

3.      Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti

4.      Zakon o državnom inspektoratu

5.      Zakon o gradu Zagrebu

6.      Zakon o osiguranju depozita

7.      Zakon  o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

8.      Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba 

9.      Zakon o primaljstvu

10. Zakon o parničnom postupku

11. Zakon o koncesijama

12. Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

13. Zakon o sigurnosnim provjerama

14.  Zakon o odvjetništvu

15.  Zakon o sudovima

16. Zakon o institucijama za elektronički novac

17. Zakon  o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

18. Zakon o kreditnim institucijama

19. Zakon o sanitarnoj inspekciji

20. Zakon o liječništvu

21. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

22. Zakon o zdravstvenoj zaštiti

23. Zakon o državnom inspektoratu

24. Zakon o zaštiti na radu

25. Zakon o trgovini

26. Zakon o sestrinstvu

U  rujnu  2008. g mijenjani su slijedeći zakoni:

 

1.      Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

    U  kolovozu   2008. g mijenjani su slijedeći zakoni:

 

1.      Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

2.      Zakon o trgovini

3.      Zakon o parničnom postupku

   U  srpnju  2008. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o doprinosima

2.      Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja

3.      Zakon o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske

4.      Zakon o deviznom inspektoratu Republike Hrvatske - prestao važiti

5.      Zakon o građevnim proizvodima

6.      Zakon o gradnji

7.      Zakon o osnovnom školstvu - prestao važiti

8.      Zakon o srednjem školstvu - prestao važiti

9.      Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

10. Zakon o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

11. Zakon o područjima i sjedištima sudova

12. Zakon o područjima posebne državne skrbi

13. Zakon o suzbijanju diskriminacije

14. Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca 

15. Zakon o tržištu kapitala

16. Zakon o knjižnicama

17. Zakon o hrani

18. Zakon o osiguranju

19. Zakon o tržištu vrijednosnih papira - prestaje važiti

20. Zakon o državnim službenicima i namještenicima

21. Zakon o veterinarsko – medicinskim proizvodima

22. Zakon o parničnom postupku

23. Zakon o zaštiti na radu

24. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

25. Zakon o slobodnim zonama

26. Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

27. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

28. Zakon o veterinarskim lijekovima i veterinarsko - medicinskim proizvodima  - prestaje važiti

29. Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu

30. Zakon o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu

31. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

32. Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

33. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

34. Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

35. Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci

36. Zakon o o brdsko-planinskim područjima

37. Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela

38. Zakon o obnovi i razvoju grada Vukovara

39. Zakon o elektroničkom potpisu

40. Zakon o ravnopravnosti spolova

41. Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

42. Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu

U  lipnju  2008. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o elektroničkim komunikacijama

2.      Zakon o porezu na dohodak

3.      Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

4.      Zakon o pošti

5.      Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

6.      Zakon o upravnoj inspekciji

7.      Zakon o uvođenju Europske zadruge – Societas Cooperativa Europaea (SCE)

8.      Zakon o sigurnosti prometa na cestama

9.      Ovršni zakon

10. Zakon o elektroničkoj trgovini

11. Zakon o medicinskim proizvodima

12. Zakon o minimalnoj plaći

13. Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu

14. Zakon o zaštiti biljnih sorti

15. Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu

16. Zakon o eksplozivnim tvarima

 U  svibnju  2008. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o blagdanima, spomendanu i neradnim danima  u  Republici Hrvatskoj

2.      Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

3.      Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva

4.      Zakon o prestanku važenja Zakona o klasifikaciji neobrađenog drva

5.      Carinski zakon

6.      Zakon o otpadu

7.      Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

8.      Zakon o osobnom identifikacijskom broju

9.      Zakon o zaštiti zraka

10. Zakon o upravnim pristojbama

11. Zakon o radnom vremenu obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

12. Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti

13. Zakon o kemikalijama

14. Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija

 

U  travnju  2008. g mijenjani su slijedeći zakoni:

 

1.      Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

2.      Zakon o policiji

3.      Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba

4.      Zakon o obveznim odnosima

5.      Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

6.      Zakon o zaštiti osobnih podataka

 U  ožujku  2008. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o elektroničkim medijima

2.      Zakon o ljekarništvu

3.      Zakon o biocidnim pripravcima

4.      Zakon o mirovinskom osiguranju

5.      Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

6.      Zakon o ustanovama

7.      Zakon o doplatku za djecu

8.      Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

9.      Zakon o zaštiti prava pacijenata

10. Zakon o državnim službenicima

11. Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu

12. Zakon o izvršavanju kazne zatvora

13. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu  središnjih tijela državne uprave

 U  veljači  2008. g mijenjani su slijedeći zakoni:

 U  siječnju  2008. g mijenjani su slijedeći zakoni:

   

1.       Zakon o ustrojstvu i djelokrugu  središnjih tijela državne uprave

 U  prosincu  2007. g mijenjani su slijedeći zakoni:

 

1.       Zakon o zaštiti potrošača

U  studenom  2007. g mijenjani su slijedeći zakoni:

  U  listopadu  2007. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o trgovačkim društvima

2.      Kazneni zakon

3.      Obiteljski zakon

4.      Zakon o stručnim nazivima i akademskim stupnjevima - prestao važiti

5.      Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju

6.      Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije

7.      Zakon o doplatku za djecu

8.      Prekršajni zakon

9.      Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu

10. Zakon o eksplozivnim tvarima

11. Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

12. Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

13. Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

14. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite

15. Zakon o listi profesionalnih bolesti

16. Zakon o preuzimanju dioničkih društava

17. Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje

18. Zakon o mjeriteljstvu

19. Zakon o javnoj nabavi

20. Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu

21. Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske

22. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

23. Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela

24. Zakon o posredovanju u prometu nekretnina

25. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji

26. Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom

27. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi

28. Zakon o uvođenju Europskog društva – Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) 

29. Zakon o zaštiti od požara

30. Zakon o računovodstvu

31. Zakon o zemljišnim knjigama

32. Zakon o otpadu

33. Zakon o državnim službenicima

34. Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

35. Zakon  o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

36. Zakon o obrazovanju odraslih

37. Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

38. Zakon o općoj sigurnosti proizvoda

39. Zakon o posebnom porezu na alkohol

40. Zakon o zaštiti okoliša

41. Zakon o zaštiti zraka

42. Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga Sabora

U  rujnu  2007. g mijenjani su slijedeći zakoni:

 U  kolovozu  2007. g mijenjani su slijedeći zakoni:

 

1.      Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

2.      Zakon o sanitarnoj inspekciji

U  srpnju  2007. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o kinematografiji - prestao važiti

2.      Zakon o audiovizualnim djelatnostima

3.      Zakon o "Fundaciji Ivan Meštrović" - prestao važiti

4.      Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića

5.      Zakon o financijskom osiguranju

6.      Zakon o energiji

7.      Zakon o porezu na dodanu vrijednost

8.      Zakon o gradnji

9.      Pomorski zakonik

10. Zakon o industrijskom dizajnu

11. Zakon o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

12. Zakon o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje - prestao važiti

13. Zakon o prestanku važenja Zakona o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje - prestao važiti

14. Zakon o prostornom uređenju

15. Zakon o socijalnoj skrbi

16. Zakon o izvršavanju kazne zatvora

17. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

18. Zakon o društveno poticanoj stanogradnji

19. Zakon o patentu

20. Zakon o državnim službenicima

21. Zakon o mirovinskom osiguranju

22. Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

23. Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

24. Zakon o prostornom uređenju i gradnji

25. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti

26. Zakon o tržištu električne energije

27. Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

28. Zakon o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga

29. Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju

30. Zakon o državnom inspektoratu

31. Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda

32. Zakon o željeznici

33. Zakon o sustavu državne uprave

34. Zakon o obrani

35. Zakon o obrtu

36. Zakon o elektroničkim medijima

37. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

38. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni suglasnosti

39. Zakon o zaštiti i spašavanju

40. Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta

41. Zakon o informacijskoj sigurnosti

42. Zakon o prijevozu opasnih tvari

43. Zakon o prijevozu opasnih tvari

44. Zakon o strancima

45. Zakon o tajnosti podataka

46. Zakon o udomiteljstvu

47. Zakon o zaštiti tajnosti podataka

48. Zakon o zaštiti potrošača

49. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

50. Zakon o žigu

51. Zakon o žičarama za prijevoz osoba

52. Zakon o azilu

53. Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu

54. Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu

55. Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu

56. Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu

57. Zakon o pružanju usluga u turizmu

58. Zakon o boravišnoj pristojbi

59. Zakon o državnom inspektoratu

60. Zakon o obrtu

61. Zakon o lijekovima

62. Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

63. Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima

64. Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave

65. Zakon o studentskom zboru

U  lipnju  2007. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o biocidnim pripravcima

2.      Zakon o humanitarnom razminiranju

3.      Zakon o oružju

4.      Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

5.      Zakon o kemikalijama

6.      Zakon o volonterstvu

  U  svibnju  2007. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o o sustavu obrane od tuče

2.      Zakon o hrani

3.      Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

4.       Zakon o zračnom prometu

5.      Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

6.      Zakon o genetski modificiranim organizmima

7.      Zakon o sanitarnoj inspekciji

8.      Zakon o zaštiti potrošača

 U  travnju  2007. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla

2.      Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu

3.      Zakon o tržištu plina

4.      Zakon o sudskom registru

5.      Zakon o nadzoru državne granice

6.      Zakon o Umirovljeničkom fondu

7.      Zakon o registru godišnjih financijskih izvještaja

8.      Zakon o veterinarstvu

9.      Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga

10. Zakon o mirovinskom osiguranju

  U  ožujku  2007. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

2.      Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

3.      Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 U  veljači  2007. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o popisima birača

2.      Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

3.      Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski  Sabor

4.      Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998.

5.      Zakon o državnom odvjetništvu

6.      Zakon o savjetima mladih

7.      Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

8.      Zakon o državnom odvjetništvu

9.      Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

10. Zakon o sudovima

11. Zakon o obrazovanju odraslih

12. Zakon o javnom bilježništvu

13. Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

14. Zakon o postupku primopredaje vlasti

U  siječnju  2007. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o nadzoru državne granice

2.      Zakon o političkim strankama

3.      Zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata

4.      Zakon  o pravima bivših političkih zatvorenika

5.      Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji

6.      Zakon o preuzimanju dioničkih društava

7.      Zakon o parničnom postupku

8.      Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

U  prosincu  2006. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu

2.      Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak

3.      Zakon o poticanju ulaganja

4.      Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

5.      Carinski zakon

6.      Zakon o doplatku za djecu

7.      Zakon o državnom inspektoratu

8.      Zakon o javnim cestama

9.      Zakon o plovidbi unutarnjim vodama

10. Zakon o tržištu vrijednosnih papira

11. Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

12. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

13. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru

14. Zakon o kreditnim unijama

15. Zakon o ljekarništvu

16. Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

17. Zakon o sigurnosti prometa na cestama

18. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

19. Zakon o bankama

20. Zakon o državnim službenicima

21. Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

22. Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske

23. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

24. Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti

25. Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

26. Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

27. Zakon o deviznom poslovanju

28. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

29. Zakon o stočarstvu

30. Zakon o lizingu

31. Zakon o zaštiti životinja

32. Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci

33. Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

  U  studenom  2006. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

2.      Zakon o upravnim pristojbama

3.      Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

4.      Zakon o zaštiti osobnih podataka

U  listopadu  2006. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o kaznenom postupku

2.      Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga Sabora

3.      Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli

4.      Zakon o otpadu

5.      Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

6.      Zakon o proglašenju Parka prirode "Lastovsko otočje"

U  rujnu  2006. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

2.      Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske

U kolovozu  2006. g mijenjani su slijedeći zakoni:

U  srpnju  2006. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

2.      Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

3.      Zakon o izvlaštenju

4.      Zakon o krvi i krvnim pripravcima

5.      Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske

6.      Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

7.      Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

8.      Stečajni zakon

9.      Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu

10. Zakon o šumama

11. Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

12. Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

13. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

14. Zakon o predmetima opće uporabe

15. Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu

16. Zakon o oslobađanju od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite

17. Zakon o zdravstvenoj zaštiti

18. Zakon o zdravstvenom osiguranju

19. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

U  lipnju  2006. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Kazneni zakon

2.      Zakon o kazalištima

3.      Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

4.      Zakon o športu

5.      Zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja

U svibnju  2006. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske

2.      Zakon o porezu na dobit

3.      Zakon o posebnom porezu na naftne derivate

4.      Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora

5.      Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata

6.      Zakon o blagdanima, spomendanu i neradnim danima  u  Republici Hrvatskoj

7.      Zakon o državnom odvjetništvu

8.      Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave

U  travnju  2006. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

2.      Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske

3.      Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski  Sabor

4.      Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

5.      Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave

6.      Zakon o socijalnoj skrbi 

7.      Zakon o ustrojstvu i djelokrugu  središnjih tijela državne uprave

U  ožujku  2006. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu - prestao važiti

2.      Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

3.       Zakon o Jadroliniji, Rijeka

4.      Zakon o otocima

5.      Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

U  veljači  2006. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije

2.      Zakon o najmu stanova

3.      Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrede

U  siječnju  2006. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

U  prosincu  2005. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu

2.      Zakon o Državnom sudbenom vijeću

3.      Zakon o elektroničkoj ispravi

4.      Zakon o financiranju vodnog gospodarstva

5.      Zakon o investicijskim fondovima

6.      Zakon o javnom okupljanju

7.      Zakon o kemikalijama

8.      Zakon o otrovima

9.      Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima

10. Zakon o sudovima

11. Zakon o upravnim pristojbama

12. Zakon o vodama

13. Zakon o obveznim osiguranjima u prometu

14. Zakon o osiguranju

15. Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

16. Zakon o posredovanju i zastupanju u osiguranju

17. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

18. Zakon o razminiranju - prestao važiti

19. Zakon o upravnim pristojbama

20. Zakon o željeznici 

21. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

22. Zakon o otpadu

23. Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o

24. Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja

25. Zakon o upravnim pristojbama

26. Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

27. Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište

28. Zakon o reviziji

29. Zakon o računovodstvu

U  studenom  2005. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o deviznom poslovanju

2.      Zakon o državnim potporama

3.      Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

4.      Zakon o javnom okupljanju

5.      Zakon o lovstvu

6.      Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora

7.      Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište

8.      Zakon o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama

9.      Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu

10. Zakon o državnom inspektoratu

11. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

12. Zakon o šumama

13. Zakon o o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

14. Zakon o investicijskim fondovima

15. Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje

16. Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

17. Zakon o osiguranju

18. Carinski zakon

19. Zakon o posredovanju i zastupanju u osiguranju

20. Zakon o preuzimanju dioničkih društava

21. Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima

22. Zakon o tržištu vrijednosnih papira

23. Zakon o Umirovljeničkom fondu

U  listopadu  2005. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Ovršni zakon

2.      Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

3.      Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga Sabora

4.      Zakon o područjima i sjedištima sudova

5.      Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima

6.      Zakon o Zakladi policijske solidarnosti

7.      Zakon o državnom inspektoratu

8.      Zakon  o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

U  rujnu 2005. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o blagdanima, spomendanu i neradnim danima  u  Republici Hrvatskoj

2.      Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga Sabora

3.      Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije

4.      Zakon o strancima

5.      Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije

U  srpnju  2005. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Ovršni zakon

2.      Zakon o parničnom postupku

3.      Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu

4.      Zakon o zdravstvenom osiguranju

5.      Zakon o o brdsko-planinskim područjima

6.      Zakon o javnom okupljanju

7.      Zakon o obnovi i razvoju grada Vukovara

8.      Zakon o porezu na dodanu vrijednost

9.      Zakon o područjima posebne državne skrbi

10. Zakon o poljoprivrednom zemljištu

11. Zakon o porezu na dobit

12. Zakon o državnim službenicima

13. Zakon o državnim službenicima i namještenicima

14. Zakon o javnoj nabavi

15. Zakon o mirovinskom osiguranju

16. Zakon o pošti

17. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji

18. Zakon o slobodnim zonama

19. Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje

20. Zakon o Umirovljeničkom fondu

21. Zakon o patentu

22. Zakon o posebnom porezu na kavu

23. Zakon o tržištu plina

24. Kazneni zakon

25. Zakon o kemikalijama

26. Zakon o srednjem školstvu 

  U  lipnju  2005. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o biljnom zdravstvu 

2.      Zakon o zaštiti bilja

3.      Zakon o osnovnom školstvu 

4.      Zakon o radu

5.      Zakon o zaštiti prirode

6.      Zakon o zaštiti bilja

7.      Zakon o telekomunikacijama

8.      Zakon o sredstvima za zaštitu bilja

9.      Zakon o genetski modificiranim organizmima

U  svibnju  2005. g mijenjani su slijedeći zakoni:

 

1.      Zakon o Državnom sudbenom vijeću

U  travnju  2005. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o žigu 

2.      Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva

3.      Zakon o sudskom registru

4.      Zakon o patentu

5.      Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

6.      Zakon o industrijskom dizajnu

7.      Zakon o državnom inspektoratu

8.      Zakon o poljoprivrednom zemljištu

9.      Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

10. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana

11. Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti

12. Zakon o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

13. Zakon o zdravstvenoj zaštiti

14. Zakon o slatkovodnom ribarstvu

15. Zakon o morskom ribarstvu

16. Zakon o boravišnoj pristojbi

17. Zakon o o brdsko-planinskim područjima

18. Zakon o financijskoj agenciji 

19. Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

20. Zakon o područjima posebne državne skrbi 

21. Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom

22. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

23. Zakon o zdravstvenoj zaštiti

 U  ožujku  2005. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o obveznim odnosima

2.      Zakon o kamatama

3.      Zakon o nasljeđivanju

4.      Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

5.      Zakon o nagradi za promicanje prava djeteta

6.      Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja

7.      Zakon o izmjenama i dopunama zakona o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama

8.      Zakon o Državnom isnspektoratu

9.      Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

10. Zakon o zaštiti od požara

11. Zakon o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

U  veljači   2005. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o ustrojstvu i djelokrugu  središnjih tijela državne uprave

U  siječnju   2005. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

2.      Zakon o slatkovodnom ribarstvu

U   prosincu   2004. g mijenjani su slijedeći zakoni:

1.      Zakon o eksplozivnim tvarima

2.      Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja

3.      Zakon o financijskoj policiji

4.      Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata

5.      Zakon o komunalnom gospodarstvu

6.      Zakon o međunarodnim restriktivnim mjerama

7.      Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima

8.      Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

9.      Zakon o osiguranju depozita

10. Zakon o otpadu

11. Zakon o poreznoj upravi

12. Zakon o porezu na dobit

13. Zakon o porezu na dohodak

14. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

15. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti 

16. Zakon o tržištu električne energije

17. Zakon o uzimanju i presađivanju dijelova  ljudskog tijela u svrhu liječenja

18. Zakon o zaštiti zraka 

19. Zakon o uvjetima za uzimanje i presađivanje dijelova ljudskog tijela - prestao važiti

20. Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak - prestao važiti

21. Zakon o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu - prestao važiti

22. Zakon  o državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

23. Zakon o državnoj reviziji

24. Zakon o javnim cestama

25. Zakon o kaznenom postupku

26. Zakon o klasifikaciji neobrađenog drva

27. Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima

28. Zakon o mirovinskom osiguranju

29. Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva

30. Zakon o športu

31. Zakon o zdravstvenom osiguranju

32. Pomorski zakonik

33. Zakon o zdravstvenom nadzoru nad članovima posade pomorskih brodova i plovila unutarnje plovidbe

34. Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja

35. Zakon o energiji

36. Zakon o strancima

37. Zakon o zračnom prometu

38. Stečajni zakon

39. Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

40. Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije

41. Zakon o kemikalijama

42. Zakon o zaštiti prava pacijenata

43. Zakon o državnom inspektoratu

44. Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz domovinskog rata

45. Zakon o obrani

46. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji

47. Zakon o slatkovodnom ribarstvu

48. Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu

49. Zakon o vatrogastvu

50. Zakon o zakupu poslovanog prostora

51. Zakon o zaštiti i spašavanju

52. Zakon o  zaštiti od elementarnih nepogoda